Reglement Oudercommissie de Boskabouter

Reglement oudercommissie Peuterspeelzaal de Boskabouter, (locatie Van Reenenschool Bergen)

 

 

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

 

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

 

Aanbieders en afnemers van kinderopvang hebben daarom een gezamenlijk model ontwikkeld voor het reglement van de oudercommissie. De Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, BOinK en de beide ondernemersverenigingen, de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang, dragen dit reglement actief uit naar hun leden.

Ondanks dat de Wet kinderopvang alleen spreekt over een oudercommissie van een vestiging, vinden partijen dat voor grotere organisaties een centrale oudercommissie, naast de lokale oudercommissies, voor zowel aanbieders als ouders voordelen biedt. Daarom is naast het model voor het reglement van de oudercommissie van het kindercentrum, ook een model voor het reglement van de centrale oudercommissie opgesteld. De centrale oudercommissie kan worden gemandateerd door de locatiegebonden oudercommissies. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om een voor alle partijen – aanbieder en afnemer  – werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders voor een goede bedrijfsvoering.

 

Daar waar het eisen uit de Wet kinderopvang betreft wordt dit tussen haakjes aangegeven. Van deze eisen mag niet neerwaarts worden afgeweken. Het staat individuele aanbieders wel vrij om meer te regelen.

Daar waar het geen wettelijke eisen betreft, worden op bepaalde punten meerdere varianten aangeboden. Afhankelijk van de organisatie kan een keuze voor een bepaalde variant worden gemaakt.

 

Het reglement voor de oudercommissie wordt vastgesteld door de houder. Wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art 59).

 


 

 

1. Begripsomschrijving 

Kinderopvangorganisatie:           rechtsvorm of organisatievorm waar één of meerdere kindercentra en gastouderbureaus onder vallen;Houder:*                                            degene die een kindercentrum of gastouderbureau exploiteert

Kindercentrum:                               een voorziening gehuisvest in één gebouw, waar kinderopvang plaatsvindt anders dan gastouderopvang;

Vestigingsmanager:**                  de medewerker die belast is met de leiding van het

                                                               kindercentrum;

Beroepskracht:                                                degene die werkzaam is bij een kindercentrum en is belast met                                                           de verzorging en opvoeding van kinderen;

Ouder:                                                 een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort op wie de kinderopvang betrekking heeft;

Oudercommissie:                           de commissie, bedoeld als in artikel 58 van de Wet Kinderopvang, functionerend in het verband van een kindercentrum van de kinderopvangorganisatie, op een wijze zoals in dit reglement is beschreven;

Centrale oudercommissie:          de commissie, functionerend in het verband van de kinderopvangorganisatie, zoals beschreven in het reglement van de centrale oudercommissie;

Leden:                                                 leden van de oudercommissie;

Stamgroep:                                       een vaste groep kinderen met een eigen ruimte.                                         

* De Wet kinderopvang spreekt consequent over” houder”. Het is aan de kinderopvangorganisatie aan wie zij de in de wet genoemde taken van de houder delegeert.

** Door de houder kan ook een ander persoon dan de vestigingsmanager aangewezen worden als contactpersoon van het kindercentrum voor de oudercommissie.

 

2. Doelstelling

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 1. De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te beharti­gen en de ouders te vertegenwoordigen;
 2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
 3. Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie en het bestuur en middels de centrale oudercommissie (indien aanwezig).

 

3. Samenstelling

 1. Uitsluitend ouders, zoals omschreven in artikel 1 van dit reglement kunnen lid zijn van de oudercommissie (Wk art 58 lid 2);
 2. Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie;
 3. Personeelsleden, leden van het Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en leden van de Directie van de kinderopvangorganisatie kunnen geen lid zijn van de oudercom­mis­sie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat het kindercentrum bezoekt (Wk art 58 lid 3).
 4. De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden;
 5. Bij de samenstel­ling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle stamgroepen.

 


 

 

4. Totstandkoming en beëindiging van het lidmaatschap

 1. Alleen voor startende oudercommissies: Voorafgaand aan de oprichting worden alle ouders door de houder actief uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de oudercommissie. Kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden;
 2. Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op zich kandidaat te stellen; kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden;
 3. Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd;
 4. Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert de oudercommissie een verkiezing;
 5. Tijdens een ouderavond waarbij alle ouders zijn uitgenodigd, worden de leden van de oudercommissie gekozen en vervolgens benoemd. Alle ouders worden vooraf geïnformeerd over de verkie­zing en de kandidaatstelling. De verkiezing kan ook schriftelijk via een stembus, waarbij aan alle ouders een stembiljet is uitgereikt;
 6. Oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar. Variant a: Ze zijn onbeperkt herkies­baar; Variant b: Ze zijn maximaal twee keer herkiesbaar;
 7. Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij perio­diek aftreden, bij bedanken, bij ontslag door de oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind meer heeft dat gebruik maakt van kinderopvang op het kindercentrum;
 8. Tenminste eenderde deel van de ouders kan de oudercommissie verzoeken om binnen twee weken een ouderavond te organiseren, waarbij ze het recht hebben om zelf onderwerpen op de agenda te plaatsen. Tijdens een dergelijke avond moet(en) (leden van) de oudercommissie aftreden als de meerderheid van de ouders aanwezig is en de meerderheid van de aanwezige ouders hun vertrouwen in de oudercommissie opzegt. Een dergelijk besluit kan alleen genomen worden als het is opgevoerd op de van tevoren opgestelde agenda;
 9. Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt de houder zorg voor de verkiezing van een nieuwe oudercommissie.

 

5. Werkwijze oudercommissie

De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet kinderopvang bepaalt.

 

6. Verzwaard Adviesrecht oudercommissie

De houder stelt de oudercommissies conform Wk art 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:

 1. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot:
 1. aantal kinderen per leidster
 2. groepsgrootte
 3. opleidingseisen beroepskrachten
 4. inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
 1. Pedagogisch beleidsplan;
 2. Voedingsaangelegenheden;
 3. Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
 4. Openingstijden;
 5. Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
 6. Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

 

7. Ongevraagd advies

De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft (Wk art 60 lid 3).

 

8. Mandatering aan centrale oudercommissie (indien aanwezig)

 1. De oudercommissie geeft de centrale oudercommissie onder voorbehoud van goed functioneren, mandaat het adviesrecht over te nemen van de oudercommissie van het kindercentrum met betrekking tot de volgende punten:
 1. De uitvoering van het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie met betrekking tot:
 • aantal kinderen per leidster
 • groepsgrootte
 • opleidingseisen beroepskrachten
 • inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding;
 1. Algemeen pedagogisch beleidsplan van de organisatie;
 2. Het algemene voedingsbeleid van de organisatie;
 3. Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie conform de Wet Klachtrecht;
 4. Wijzigingen van de prijs;
 5. Indien één of meerdere van de punten a t/m e voor een bepaald kindercentrum afwijken van het algemene beleid van de kinderopvangorganisatie, dan behoudt de oudercommissie van het betreffende kindercentrum het adviesrecht daarover (bijvoorbeeld een specifiek pedagogisch werkplan, een specifiek voedingsbeleid, een specifieke prijsstijging).

 

 1. Eén maal per twee jaar wordt een bijzondere vergadering bijeengeroepen door de voorzitter van de centrale oudercommissie, waarbij zowel de centrale oudercommissie, als de oudercommissies van de kindercentra (wijzigings-) voorstellen doen welke onderwerpen voor mandatering aan de centrale oudercommissie in aanmerking komen. De oudercommissies van de kindercentra zijn degene die hierover stemmen. Er wordt besloten bij meerderheid van stemmen in een vergadering waar een meerderheid van het aantal oudercommissies aanwezig is. De stemming kan ook schriftelijk plaatsvinden, waarbij per oudercommissie één stem is toegekend.

 

 1. Bij besluiten die grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van de opvang van de kinderen, kan de centrale oudercommissie een achterbanraadpleging houden onder alle oudercommissies van de kindercentra, alvorens een advies uit te brengen.

 

 1. Het functioneren van de centrale oudercommissie kan aan de orde worden gesteld door de oudercommissies van de kindercentra in een buitengewone vergadering die op initiatief van minimaal 25% oudercommissies bij elkaar is geroepen (zoals benoemd in artikel 10 i van het  reglement van de oudercommissie van een kindercentrum). De (leden van de) centrale oudercommissie kan/kunnen in dat geval uit hun functie ontheven worden bij meerderheid van stemmen waar de meerderheid van het aantal oudercommissies aanwezig is.

 

 1. Als in een vergadering zoals genoemd in 8.4de (leden van de) centrale oudercommissie uit hun functie worden ontheven, gaat het gemandateerde adviesrecht tijdelijk terug naar de oudercommissies van de kindercentra, totdat een nieuwe centrale oudercommissie is benoemd.

 

9. Adviestraject

 1. Variant a: De adviestermijn voor de oudercommissie bedraagt vier weken, met dien verstande dat het advies kan worden meegenomen bij het te nemen besluit;

Variant b (in het geval er een centrale oudercommissie functioneert): De adviestermijn

voor de centrale oudercommissie bedraagt zes weken, met dien verstande dat het advies

kan worden meegenomen bij het te nemen besluit; In overeenstemming tussen de houder

en minimaal twee leden van de oudercommissie, waaronder de voorzitter, kan voor zeer

dringende adviesaanvragen een kortere maximale adviestermijn worden afgesproken;

 1. Indien binnen de adviestermijn geen advies aan de houder wordt gegeven, wordt de oudercommissie verondersteld positief te adviseren;
 2. De houder geeft de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de oudercommissie redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak nodig heeft (Wk art 60 lid 4). Pas vanaf het moment dat aan deze voorwaarde is voldaan, gaat de termijn genoemd in 9.1 en 9.2  in. Tenminste één maal per jaar krijgt de oudercommissie schriftelijk de algemene gegevens over het beleid dat op het kindercentrum het afgelopen jaar gevoerd is en in het komende jaar gevoerd zal worden, inzake de in art 6 a t/m g genoemde onderwerpen, met uitzondering van de onderwerpen waarvan het adviesrecht is gemandateerd aan de centrale oudercommissie;
 3. De houder mag alleen afwijken van een advies van de oudercommissie indien hij schriftelijk en gemotiveerd kan aangeven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (Wk art 60 lid 2);
 4. De houder geeft maximaal vier weken na het verkrijgen van het advies van de oudercommissie schriftelijk aan of het advies van de oudercommissie al dan niet gevolgd wordt.

 

10. Overige taken en bevoegdheden van de oudercommissie

De oudercommissie

 1. fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
 2. heeft de bevoegdheid de vestigingsmanager drie keer per jaar, of zoveel vaker als zij in onderling overleg overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de oudercommissie;
 3. kan het GGD inspectierapport opvragen bij de vestigingsmanager;
 4. voert regelmatig overleg (uitgevoerd door de voorzitter) met de vestigingsmanager over het inter­ne beleid van het kindercentrum binnen de rand­voorwaarden van de kinderopvangorganisatie;
 5. levert op verzoek een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten;
 6. zorgt voor goede en heldere informatiever­strek­king aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie;
 7. heeft de bevoegdheid leden van de centrale oudercommissie te kiezen (indien een centrale oudercommissie aanwezig is);
 8. zorgt voor een goede communicatie met de centrale oudercommissie(indien een centrale oudercommissie aanwezig is);
 9. heeft de bevoegdheid, samen met minimaal 25% van het aantal oudercommissies,, een bijzondere vergadering bijeen te roepen, om het functioneren van de centrale oudercommissie aan de orde te stellen (indien een centrale oudercommissie aanwezig is);

 

11. Facilitering oudercommissie 

 1. De houder faciliteert de oudercommissie via:
 • het lidmaatschap van een belangenvereniging
 • het beschikbaar stellen van vergaderruimte incl. koffie/thee
 • het beschikbaar stellen van kantoorartikelen en kopieerfaciliteiten

 

 1. Op verzoek van de oudercommissie kan de houder (financiële) middelen beschikbaar stellen voor:            - het (mede) organiseren van één ouderavond per jaar

                                  - het bijwonen van een congres

                                  - het kunnen deelnemen aan een specifieke training voor de                                                   oudercommissie

 

12. Geheimhouding

 1. Op de leden van de oudercommissie rust, inzake van hetgeen hen uit hoofde van hun lidmaatschap ter kennis is gekomen, in beginsel geen geheimhoudingsplicht.
 2. Een geheimhoudingsplicht bestaat wel in de hieronder beschreven situaties:
 1. Informatie en stukken kunnen alleen aangeduid worden als vertrouwelijk, wanneer het gegevens van privé-personen betreft of wanneer het gegevens betreft die het economisch belang van de kinderopvangorganisatie kunnen schaden (Wet bescherming persoonsgegevens). 
 2. Ook de oudercommissie kan verzoeken om geheimhouding van informatie of inlichtingen die schriftelijk of anderszins ter kennis van de houder worden gebracht.
 1. Verzoeken tot geheimhouding dienen te worden gemotiveerd. Waar mogelijk geeft de houder of de oudercommissie aan welke tijdsduur aan de geheimhouding verbonden is.

 

13. Wijziging van reglement

Het besluit tot wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art 59 lid 5).

 

 

Handtekening voorzitter oudercommissie                                         Handtekening houder

 

 

 

 

Datum:                                                                                               Datum:


Actueel

strandactiviteiten en paardrijden bij kinderopvang alles kits in bergen