Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld

Professionals in de zorg, onderwijs, kinderopvang en justitie worden verplicht met een meldcode te werken als zij beroepshalve te maken (kunnen) hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is een vijfstappenplan waarin staat wat een pedagogisch medewerker het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Dit stappenplan bestaat uit:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie
Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s).
Stap 4: Afwegen van de ernst van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Uiteraard is dit een proces waarbij de ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken. Dit omdat het kind in de meldcode en bij Alles Kits altijd centraal staat. Uit ervaring blijkt dat in actie komen bij vermoedens best moeilijk is vanwege de vertrouwensband tussen ouders en medewerkers. Hierom is door Alles Kits een aandachtsfunctionaris aangesteld, namelijk Lara Schneider. Zij is het aanspreekpunt voor collega’s maar ook voor u als ouder. Wanneer de situatie dit niet toelaat, of ouders niet willen meewerken en het kind hierdoor (vermoedelijk) schade oploopt zullen we melding doen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Deze organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen.

De meldcode bevat nog twee stappenplannen:

  • een stappenplan hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht;
  • een stappenplan hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Het doel van de verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling. Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met onze aandachtsfunctionaris.


Actueel

spelende kinderen bij kinderopvang alles kits in bergen