Pedagogisch beleid

Alles Kits staat garant voor een veilige en verantwoorde opvang in een vertrouwde omgeving. Daarom werken wij met vaste leidsters op de groep. Ieder kind is anders; onze leidsters tonen respect voor de unieke achtergrond van elk kind en stemmen hun zorg hierop af. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling waarbij dagelijks een creatieve activiteit en een groepsactiviteit worden aangeboden. De kinderen zijn vrij hieraan mee te doen. De nadruk ligt op vrijetijdsbesteding en eigen keuzes van de kinderen.

De opvang is gebaseerd op pedagogische doelstellingen, gericht op het geven van ondersteuning aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen tot een zelfstandige persoonlijkheid met een duidelijk besef van eigenwaarde, een positief zelfbeeld en met de beschikking over sociale vaardigheden.

In ons pedagogisch beleid is onze visie op de naschoolse opvang vastgelegd. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: de sociale competentie van het kind (hoe ontwikkelt een kind zich in de groep), de sociale veiligheid van het kind, de persoonlijke competentie (welke vaardigheden ontwikkelt een kind) en de overdracht van normen en waarden (groepsregels en omgang met de andere kinderen). Dit beleid kunt u altijd bij de leidster opvragen. De voertaal binnen onze organisatie is Nederlands.


Actueel

gezamenlijk georganiseerde activiteiten bij kinderopvang alles kits in bergen