Oudercommissie

De alternatieve ouderraadpleging

De positie van ouder(s)/verzorger(s) is op verschillende manieren geregeld in de kinderopvang. De Wet kinderopvang regelt de positie van ouders via de oudercommissie (OC) en het klachtrecht. 

Bij geschillen kunnen ouders een klacht indienen als beschreven in het klachtenreglement  /Klachtreglement.doc of zich direct wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. De uitspraken van deze commissie zijn bindend.

De Wet kinderopvang verplicht kinderopvang organisaties tot het instellen van een oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders in het overleg met de organisatie.

Per 1 januari 2016 treedt de wetswijziging omtrent de positie van ouders in de kinderopvang in werking. In de wetswijziging is tevens een vorm van alternatieve ouderraadpleging opgenomen. Nu is het zo dat elke vestiging van Alles Kits een oudercommissie dient te hebben. Dat het niet altijd lukt om een oudercommissie te formeren, blijkt uit divers onderzoek in opdracht van het ministerie: het ontbreken van een oudercommissie is de meest voorkomende overtreding in de GGD rapportages. Ook Alles Kits heeft helaas geen oudercommissies. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft uitgebreid aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van alternatieve ouderraadpleging, zodat organisaties die geen ouders bereid vinden om in de oudercommissie zitting te nemen, toch voldoen aan de eis van adviesrecht van ouders. Een en ander heeft geresulteerd in de mogelijkheid van alternatieve ouderraadpleging voor kleinere organisaties.

Alles Kits komt tegemoet aan de alternatieve  ouderraadpleging,  door tweemaal per jaar een speciale nieuwsbrief aan alle ouders te versturen met hierin alle voorgenomen besluiten en verzoeken om advies m.b.t. de volgende zaken:

  • de kwaliteit van de opvang (met betrekking tot de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
  • veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • regelingen inzake de behandeling van klachten

We blijven er naar streven om een oudercommissie te formeren. Dus wilt u graag mee praten over bovenstaande onderwerpen stuurt u dan een email naar info@alleskits.org. De oudercommissie vergadert maximaal vier keer per jaar.

 


Actueel

gezamenlijk georganiseerde activiteiten bij kinderopvang alles kits in bergen