Onze medewerk(st)ers

Algemeen

De kwaliteit van de opvang wordt vooral bepaald door de pedagogisch medewerker die op de groep staat. Daar ook de continuïteit van de medewerkers van belang is voor de pedagogische kwaliteit, hechten wij veel waarde aan goede medewerkers die deel uitmaken van een stabiel team. Het is belangrijk dat ze voldoen aan de in de CAO gestelde eisen, maar net zo belangrijk is het dat ze liefde hebben voor kinderen en met heel veel plezier voor de groep staan om er samen met de kinderen een gezellige dag van te maken.

Wij zien het dan ook als onze taak om goede medewerkers aan te trekken en te behouden.

Werving personeel

Alle potentiële medewerkers worden voor ze aan de slag gaan, gescreend. Dit gebeurt door het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag en het bellen om informatie bij voormalige werkgevers.

CAO eisen

Medewerkers in de kinderopvang vallen onder de CAO kinderopvang. In deze CAO liggen de eisen vast voor de opleiding. Dit is minimaal een pedagogische of agogische MBO-3  opleiding. Ook de kind-leidster ratio ligt in de cao vast. Deze eisen geleden voor vaste en voor invalmedewerkers.

Continue screening medewerkers kinderopvang

Alle medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. De VOG toont aan dat een medewerker geen strafbare feiten heeft gepleegd waardoor hij of zij niet met kinderen mag werken.

Maar deze verklaring is een momentopname. Daarna kunnen medewerkers alsnog strafbare feiten plegen die een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Daarom controleert Dienst Justis sinds 1 maart 2013 iedere dag of medewerkers in de kinderopvang nieuwe strafbare feiten hebben gepleegd.

Scholing medewerkers

Daar de veiligheid van de kinderen bij alles voorop staat, hechten wij er groot belang aan dat al onze medewerkers in bezit zijn van een EHBO diploma gericht op de hulpverlening aan kinderen. Daarom volgen onze medewerkers jaarlijks een training om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op situaties waarin hulp geboden moet worden.

Daarnaast volgen we een actief beleid in deskundigheidsbevordering. De medewerkers worden regelmatig getoetst en krijgen informatie over de geldende regelgeving en protocollen.

Stagiaires

Bij Alles Kits vindt u regelmatig stagiaires op de groep. Dit kunnen leerlingen zijn die de een beroeps opleidende leerweg (BOL)volgen. Dat wil zeggen dat deze leerling een opleiding volgt en hiervoor stage loopt op de kinderopvang. De stagiair is altijd boventallig (extra) op de groep aanwezig. De BOL- leerling wordt begeleid door een werkbegeleider (een ervaren pedagogisch medewerker) en een praktijkopleider van de opleiding.

Een leerling die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt  komt in dienst bij Alles Kits. Ze mogen wel zelfstandig activiteiten met de kinderen ondernemen, maar altijd onder de verantwoordelijkheid van de vaste pedagogisch medewerker op de groep. Deze activiteiten vinden altijd plaats op de locatie van Alles Kits.

De formatieve inzetbaarheid vindt altijd plaats in overleg met de praktijkbegeleidster van Alles Kits en de opleidingsbegeleider van de onderwijsinstelling.


Actueel

strandactiviteiten en paardrijden bij kinderopvang alles kits in bergen