Kwaliteit en toezicht

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang en het handhaven van de Wet kinderopvang. Met deze wet zijn er landelijk uniforme eisen gekomen waaraan kindercentra moeten voldoen. De inspecteurs van de GGD worden door de gemeenten ingeschakeld om het toezicht uit te voeren.

Jaarlijks maken wij voor alle vestigingen een risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid. Er wordt gekeken of een kindercentrum verantwoorde kinderopvang aanbiedt. Hieronder wordt verstaan: opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Het inspectierapport van de GGD is in te zien op iedere locatie van Alles Kits en op onze website. Tevens kunt u het rapport inzien op de site van GGD Hollands Noorden www.ggdhollandsnoorden.nl

Veiligheid kinderopvang

Het is belangrijk dat de kinderopvang een veilige omgeving biedt. Medewerkers van een kinderopvangorganisatie worden voortdurend gecontroleerd op strafbare feiten (continue screening). Er moet altijd een volwassene kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Werknemers in de kinderopvang hebben een meldplicht bij aanwijzingen in het geval dat een collega geweld tegen een kind zou gebruiken. Omdat de leidsters van de peuteropvang nooit alleen op de locatie aanwezig zijn en er dus altijd een collega of leerkracht van de school langs of binnen kan lopen, voldoen we aan het zo geheten vier ogen principe. Dit principe houdt in dat een beroepskracht bij de uitvoering van de werkzaamheden altijd gezien en/of gehoord kan worden door een andere volwassenen.

 

Privacy policy.

KOV Alles Kits hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. /UserFiles/files/privacy%20policy.pdf


Actueel

buiten activiteiten bij kinderopvang alles kits in bergen